KRISHI VIGYAN KENDRA Ropar

kxk dy nwV nUM A`g nw lwa, q`q aupjwaU nw Awp mukwa         Jony dI prwlI, kxk dw nwV,, kdy nw swV, kdy nw swV         kxk dw nwV kdy nw jlwa, vwqwvrn swP suQrw bxwa         Kyq dw mlbw, Kyq iv`c

Click here to download Kisan Sahayak Ropar App

This is an example of a HTML caption with a link.
KRISHI VIGYAN KENDRA Ropar
 

> ikRSI ivigAwn kyNdr, ropV Aqy AMbUjw sImyNt PwaUMfySn v`loN kyNdrI KyqIbwVI mMqrwlw, Bwrq srkwr dy idSw inrdySW Anuswr “sMklp nwl is`DI” pRogrwm sbMDI ikswn goStI dw AwXojn imqI 06-09-2017 nUM ipMf loDI mwjrw ivKy kIqw igAw, ijs iv`c 300 dy lgBg ikswn vIr, ikswn bIbIAW Aqy nojvwnW ny Bwg ilAw[ies pRogrwm iv`c mu`K mihmwn v`joN mwnXog SRI AmrjIq isMG sMDoAw, AY`m AY`l ey,ropV ny iSrkq kIqIy[ ikRSI ivigAwn kyNdr, ropV dy ifptI fwierYktr, fw. ivpn kumwr rwmpwl ny SRI AmrjIq isMG sMDoAw, phuMcy hoey mwihrW Aqy hwijr ikswnW dw qih idloN svwgq krdy hoey ikRSI ivigAwn kyNdr dy nwl v`D qoN v`D juVx dw sunyhw id`qw qW jo ies kyNdr qoN ikswn vIr pUrw lwhw lY skx[ mwnXog SRI AmrjIq isMG sMDoAw ny Awpxy pRDwngI BwSx iv~c ikswnW nUM Awpxy bulMd ivcwrW nwl sMboDn kIqw[ auhnW ny ikswn vIrW nUM mwnXog pRDwn mMqrI sRI nirMdr modI jI dw dyS vwsIAW nwl ikswnW dI Awmdn nUM vDwaux dy sMklp nUM kwmXwb krn leI auqSwihq kIqw[ SRI AmrjIq isMG sMDoAw ny hwijr ikswnW nUM sMklp id`qw ik AsIN swry iml ky 2022 q`k KyqIbwVI Awmdn nUM du`gxw krky, sv~Cqw Apxwky, iBRStwcwr, AwqMkvwd, jwqIvwd qoN dUr rih ky sMprdwiek mukq smwj rwhIN nvyN Bwrq dI isrjxw krWgy[pRogrwm iv~c phuMcy mwihrW v~loN v~K-v~K qknIkI lYkcr id~qy gey[ fw. hirMdr isMG, ifptI fwierYktr(tRyinMg) ky.vI.ky. PiqhgV swihb ny ikswnW nUM AYP. pI. a. bxwaux bwry pRyirq kIqw qW jo Coty iksWnW nUM v`D qoN v`D Pwiedw ho sky [ fw. ASok kumwr, shwiek pRoPYsr (pOD sur`iKAw) ny KyqI jihrW dI suc`jI vrqoN leI ikswnW nUM pRyirAw Aqy v`K-v`K PslW dI kIVy Aqy bImwrIAW bwry jwxkwrI id`qI[fw. sMjIv AhUjw, shwiek pRoPYsr (bwgbwnI) ny ikswn vIrW nUM GrylU bgIcI Apxwaux bwry d`isAw qW jo auhnW dy poSitk Awhwr dI pUrqI ho sky[ fw. Ajy milk, AMbUjw sImyNt PwaUMfySn ny Permr-pRoifaUsr kMpnI Aqy kstm hwieirMg sYNtr bwry ivsqwr nwl d`isAw[ fw. gurpRIq isMG, vYtnrI APsr ny psUAW dI bImwrIAW dI rokQwm bwry Awpxy ivcwr d`sy[ fw. kwhloN ny dyArI ivBwg dIAW v`K-v`K skImW bwry d`isAw[ fw. idlwvr isMG ny ikswn vIrW nUM pwxI dI bcq leI tupkw isMcweI bwry pRyirq kIqw[ fw. rmn kroVIAw, AYgrIklcr APsr ny Psl dI rihMd KUMd nUM sWBx bwry jwxkwrI id`qI[ fw. drSn pwl, Apr fwierYktr (bwgbwnI) ny Awpxy mihkmy dIAW skImW bwry jwxkwrI id`qI[AMq iv`c fw. aipMdr isMG, shwiek pRoPYsr (BUmI ivigAwn) ny hwijr mwihrW, ikswnW/ikswn bIbIAW dw ies pRogrwm iv`c iSrkq krn leI DMnvwd kIqw[
 
KRISHI VIGYAN KENDRA Ropar
 
KRISHI VIGYAN KENDRA Ropar
Copyright © Krishi Vigyan Kendra (KVK), Ropar - All Rights Reserved | Designed & Hosted by Crescendo InfoTech Services Pvt. Ltd