Krishi Vigyan Kendra

ikRSI ivigAwn kyNdr-ropV,pMjwb
(pMjwb AYgrIklcrl XUnIvristI, luiDAwxw)

kxk dy nwV nUM A`g nw lwa, q`q aupjwaU nw Awp mukwa         Jony dI prwlI, kxk dw nwV,, kdy nw swV, kdy nw swV         kxk dw nwV kdy nw jlwa, vwqwvrn swP suQrw bxwa         Kyq dw mlbw, Kyq iv`c

This is an example of a HTML caption with a link.
 
mMqv
ikswnW dy KyqW ivc siQqI ADwirq qknIk GoKx Aqy prKx leI qjurby krnw
ikswnW, ikswn bIbIAW,pyNfU nojvwnW Aqy KyqIbwVI nwl sMbMiDq mihkmy dy pswr mwhrW nUM isKlweI dyxI
v`K-v`K PslW dIAW pihlI kqwr dIAW pRdrSnIAW dy plwl ibjwauxw
v`K-v`K PslW dw guxwqmk bIj auqpwdn
 
KRISHI VIGYAN KENDRA Ropar
KRISHI VIGYAN KENDRA Ropar
Copyright © Krishi Vigyan Kendra (KVK), Ropar - All Rights Reserved | Designed & Hosted by Crescendo InfoTech Services Pvt. Ltd